abcmilosci.pl

Cele statutowe fundacja realizowała dotychczas, organizując archiwizacje tekstów, zdjęć, nagrań filmów, pamiątek związanych z osobą Prymasa Tysiąclecia. Włączała się także w organizowanie sesji, konkursów (współorganizowała ogólnopolski konkurs wiedzy o osobie i nauczaniu Stefana Kard. Wyszyńskiego), wystaw,  koncertów, promocji pozycji wydawniczych dotyczących Prymasa Tysiąclecia. Uczestniczyła w wyposażaniu i prowadzeniu ośrodków duchowości Księdza Prymasa.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Realizuje programy

ze środków pochodzących z darowizn

na cele statutowe oraz odpłatnej działalności statutowej.

 

Dane
KRS  0000179437
REGON  01328378100000
NIP 525-21-36-865
 

 

 

Małgorzata Wojewoda, prezes Zarządu

Diana Samoraj, członek Zarządu

Dorota Pawlas, członek Zarządu

 

  Celem Fundacji "Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego"

jest zabezpieczanie

i przekazywanie dziedzictwa religijnego i kulturowego Prymasa Tysiąclecia, podkreślanie wartości religijnych, patriotycznych, narodowych

i społecznych zawartych

w jego nauczaniu. 

Realizuje programy przeciwdziałające zagrożeniom moralnym, otacza troską miejsca związane z osobą Kardynała Wyszyńskiego.

 

 

 

Fundacja „Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego”została powołana statutem

w 1998 r., wpisana do Rejestru Fundacji

przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy

XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy.

Organem reprezentującym Fundację jest Zarząd.

Miejscem działania Fundacji

jest teren Polski.

Siedziba mieści się

w Warszawie.

 

Rozpowszechniamy nauczanie  Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Wspieramy programy oparte na nauczaniu Prymasa Tysiąclecia.

Fundacja